Timeframe:
Bear77
Bear77
PerformanceRecommendationsContent
17.6% pa
17.6% pa
Performance (32m)
Strawman
Strawman
PerformanceRecommendationsContent
40.7% pa
40.7% pa
Performance (39m)
whykickamoocow
whykickamoocow
Recommendations
2.3%
2.3%
Performance (1m)
mmff
mmff
RecommendationsContent
6.7%
6.7%
Performance (4m)
Capri
Capri
PerformanceRecommendationsContent
56.4%
56.4%
Performance (10m)
Quisagan31
Quisagan31
Recommendations
9.6%
9.6%
Performance (0m)
bethsea23
bethsea23
No badgesNo badgesNo badges
0% pa
0% pa
return
Damiengilkes
Damiengilkes
RecommendationsContent
24.1%
24.1%
Performance (4m)
CanadianAussie
CanadianAussie
PerformanceRecommendationsContent
115.5%
115.5%
Performance (10m)
TBR77
TBR77
PerformanceRecommendations
37.5%
37.5%
Performance (4m)