Timeframe:
Bear77
Bear77
PerformanceRecommendationsContent
16.3% pa
16.3% pa
Performance (30m)
LinxyBoy
LinxyBoy
PerformanceRecommendations
1.1%
1.1%
Performance (10m)
Strawman
Strawman
PerformanceRecommendationsContent
46.3% pa
46.3% pa
Performance (37m)
Schrotz
Schrotz
Recommendations
-8.2%
-8.2%
Performance (2m)
Pedrotids67
Pedrotids67
No badgesNo badgesNo badges
0% pa
0% pa
return
Unict
Unict
Recommendations
16.9%
16.9%
Performance (1m)
JoeyJoJoe
JoeyJoJoe
Recommendations
4.6%
4.6%
Performance (0m)
Dealsmate
Dealsmate
RecommendationsContent
8.4%
8.4%
Performance (3m)
Jono86
Jono86
Recommendations
5.6%
5.6%
Performance (2m)
chichabento
chichabento
No badgesNo badgesNo badges
0%
0%
Performance (0m)